2023.04.19  

【Go】文字列中のBOMを削除する関数

Go    

文字列中のBOMを削除する関数についてのメモ書きです。

func stripBOM(str string) string {
    byteLine := []byte(str)
    stripped := bytes.Trim(byteLine, "\xef\xbb\xbf")
    return string(stripped)
}
コメント
現在コメントはありません。
コメントする
コメント入力

名前 (※ 必須)

メールアドレス (※ 必須 画面には表示されません)

送信